Formatowanie komórek w Excelu

Formatowanie komórek Excela to nic innego jak ich wygląd. Na ten wygląd składa się wiele elementów takich jak tło, obramowanie czy czcionka. W tym artykule omawiamy podstawowe elementy formatowania i to, jak je dostosować do swoich potrzeb.


SPIS TREŚCI


Podstawowe elementy formatowania komórek w Excelu

Główne grupy formatu komórek znajdziesz, klikając na dowolnej komórce Excela prawym przyciskiem myszy i wybierając Formatuj komórki. W oknie widocznych będzie na górze 6 zakładek, które odpowiadają głównym grupom narzędzi formatowania komórek:

 1. Liczby
 2. Wyrównanie
 3. Czcionka
 4. Obramowanie
 5. Wypełnienie
 6. Ochrona

Rysunek 1. Okno formatowania komórek z sześcioma zakładkami.


Zakładka „Liczby” – formaty danych jako element formatowania komórek

Formatowanie danych w Excelu to sposób prezentacji wartości komórek w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie danych pozwala na zmianę sposobu, w jaki dane są wyświetlane, takich jak liczby, daty, godziny, procenty, tekst i inne. Formatowanie danych może być stosowane do pojedynczej komórki, całego wiersza, kolumny lub zakresu komórek. Formatowanie danych jest więc jednym z elementów formatowania komórek w Excelu.

Formatowanie danych w Excelu ma zasadnicze znaczenie dla wyglądu arkusza kalkulacyjnego i pomaga w lepszym zrozumieniu prezentowanych danych. Na przykład, formatowanie liczbowe może pomóc w wyświetlaniu wartości pieniężnych w odpowiedniej walucie i z odpowiednią liczbą miejsc po przecinku. Formatowanie daty i czasu pozwala na wyświetlanie danych w sposób, który ułatwia analizę i zrozumienie, kiedy i jakie zdarzenia miały miejsce.

W Excelu dostępnych jest wiele opcji formatów danych w oknie „Formatowanie komórek”, które umożliwiają dostosowanie sposobu wyświetlania wartości liczbowych, daty, czasu, tekstu i innych typów danych. Niektóre z najczęściej stosowanych opcji formatowania w Excelu to:

 1. Liczba: formatowanie liczbowe pozwala na określenie liczby miejsc po przecinku, separatora tysięcy, sposobu wyświetlania wartości ujemnych, symbolu waluty itp.
 2. Data: umożliwia formatowanie daty i czasu, takie jak formaty daty, dni tygodnia, miesięcy, lat, godzin, minut i sekund.
 3. Tekst: umożliwia formatowanie tekstu, takie jak kolor czcionki, rozmiar, styl, czcionkę pogrubioną, kursywę i podkreślenie.
 4. Procent: pozwala na wyświetlanie wartości liczbowych jako procentów i określenie liczby miejsc po przecinku.
 5. Waluta: umożliwia formatowanie wartości liczbowych jako kwoty w danej walucie, określenie liczby miejsc po przecinku, separatora tysięcy i symbolu waluty.
 6. Specjalny: umożliwia formatowanie wartości liczbowych z określonymi warunkami, takie jak daty lub wartości większe/mniejsze niż określona wartość.

W oknie „Formatowanie komórek” można również tworzyć niestandardowe formaty danych, aby dostosować sposobu wyświetlania danych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Niektóre opcje formatów danych dostępne są też w górnym menu Excela. Znajdziesz je w zakładce Narzędzia główne, w grupie Liczba.


Zakładka „Wyrównanie” – rozmieszczenie treści w komórce Excela

Kolejną grupą opcji formatowania komórek w Excelu jest wyrównanie, czyli rozmieszczenie ich zawartości. Opcje wyrównania w Excelu umożliwiają dostosowanie sposobu, w jaki dane są wyświetlane w komórkach arkusza kalkulacyjnego. Dostępne opcje wyrównania pozwalają na ustawienie poziomego i pionowego wyrównania treści w komórce względem jej obramowania lub innych komórek.

Opcje wyrównania w Excelu umożliwiają:

 1. Wyrównanie do lewej: treść jest wyrównana do lewej strony komórki.
 2. Wyrównanie do prawej: treść jest wyrównana do prawej strony komórki.
 3. Wyśrodkowanie: treść jest wyśrodkowana w komórce, poziomo i pionowo.
 4. Wyrównanie do góry: treść jest wyrównana do górnej krawędzi komórki.
 5. Wyrównanie do dołu: treść jest wyrównana do dolnej krawędzi komórki.

Dodatkowo, opcje wyrównania w Excelu pozwalają na ustawienie odstępów między tekstem a obramowaniem komórki oraz ustawienie wcięć w tekście w komórce.

Dzięki opcjom wyrównania w Excelu można dostosować sposób wyświetlania danych do indywidualnych potrzeb użytkownika i ułatwić czytelność arkusza kalkulacyjnego.


Zakładka „Czcionka” – opcje czcionek jako element formatowania komórek w Excelu

Opcje formatowania czcionki w Excelu pozwalają na dostosowanie sposobu wyświetlania tekstu w komórkach Excela. Dzięki nim można zmienić styl, rozmiar i kolor czcionki, a także zastosować efekty takie jak pogrubienie, pochylenie, podkreślenie lub przekreślenie tekstu.

Dostępne opcje formatowania czcionki w Excelu to między innymi:

 1. Styl czcionki: umożliwia wybór jednego z wielu dostępnych stylów czcionki, takich jak Arial, Times New Roman, Calibri, itp.
 2. Rozmiar czcionki: umożliwia wybór rozmiaru czcionki, np. 12 punktów.
 3. Kolor czcionki: umożliwia zmianę koloru tekstu na dowolny kolor z palety kolorów lub na niestandardowy kolor.
 4. Pogrubienie: umożliwia wyróżnienie tekstu przez pogrubienie jego konturu.
 5. Pochylenie: umożliwia pochylenie tekstu do lewej lub prawej strony, co może pomóc w uzyskaniu stylu kursywy.
 6. Podkreślenie: umożliwia podkreślenie tekstu, a także wybór rodzaju podkreślenia, takiego jak pojedyncze, podwójne lub kursywa.
 7. Przekreślenie: umożliwia przekreślenie tekstu.

Opcje formatowania czcionki w Excelu pozwalają na dostosowanie sposobu wyświetlania tekstu w arkuszu kalkulacyjnym do indywidualnych potrzeb użytkownika, co może poprawić czytelność i estetykę dokumentu.


Zakładka „Obramowanie” – obramowanie komórek Excela

Opcje formatowania obramowania komórek w Excelu pozwalają na dostosowanie sposobu wyświetlania granic komórek w arkuszu kalkulacyjnym. Dzięki nim można ustawić grubość i styl linii między nimi, zmienić kolor linii, a także wybrać, które krawędzie krawędzie komórek będą formatowane.

Dostępne opcje formatowania obramowania komórek w Excelu to między innymi:

 1. Grubość linii: umożliwia wybór grubości linii obramowania komórek, od cienkich po grube.
 2. Styl linii: umożliwia wybór stylu linii obramowania komórek, takiego jak ciągła, przerywana, kropkowana lub kreskowana.
 3. Kolor linii: umożliwia zmianę koloru linii granic komórek na dowolny kolor z palety kolorów lub na niestandardowy kolor.

Zakładka „Wypełnienie” – tło komórek jako element formatowania w Excelu

Opcje formatowania wypełnienia komórek w Excelu pozwalają na dostosowanie koloru, gradientu lub tekstury tła komórek w arkuszu kalkulacyjnym.

Dostępne opcje formatowania wypełnienia komórek w Excelu to między innymi:

 1. Kolor wypełnienia: umożliwia wybór jednego z wielu dostępnych kolorów.
 2. Gradient wypełnienia: umożliwia ustawienie gradientu kolorów na tle komórki, z możliwością wyboru kolorów i kierunku gradientu.
 3. Tekstura wypełnienia: umożliwia ustawienie tekstury, takiej jak kratka, punkty, linie, na tle komórki.

Opcje wypełnienia komórek pozwalają na dostosowanie wyglądu arkusza kalkulacyjnego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Mogą być stosowane do wyróżnienia ważnych danych lub elementów, co poprawia czytelność i estetykę dokumentu.


Zakładka „Ochrona” – opcje blokowania komórek w Excelu

Opcje ochrony w formatowaniu komórek w Excelu pozwalają na zabezpieczenie komórek przed przypadkową lub nieuprawnioną zmianą przez innych użytkowników. Dzięki nim można kontrolować, które komórki są dostępne do edycji i które są chronione przed modyfikacją lub usunięciem. W oknie Formatowania komórek, możesz właśnie wskazać, czy komórka ma być chroniona, czy nie.

Samą ochronę aktywuje się w innym miejscu – więcej o tym piszę w artykule na temat ochrony w Excelu.