Funkcje Excel po angielsku

 

Excel to popularny program do tworzenia i edycji arkuszy kalkulacyjnych, który pozwala na wykonywanie różnego rodzaju obliczeń, analiz i wizualizacji danych. Jednym z kluczowych elementów Excela są funkcje, czyli gotowe narzędzia, które pozwalają na szybkie i precyzyjne przetwarzanie danych.

W Excelu funkcje mają swoje nazwy, które często odpowiadają ich funkcjonalności. Dla przykładu, jeśli potrzebujemy obliczyć średnią arytmetyczną z kilku liczb, możemy skorzystać z funkcji AVERAGE, która w polskiej wersji programu nazywa się ŚREDNIA.


SPIS TREŚCI


10 najczęściej używanych funkcji Excela w języku angielskim

 • VLOOKUP (wyszukaj pionowo) – to funkcja, która pozwala na wyszukanie wartości w jednej tabeli na podstawie wartości z innej tabeli. Jest to przydatna funkcja, która pozwala na łatwe i szybkie przeszukiwanie dużej ilości danych.
 • IF (Jeżeli) – to funkcja, która pozwala na wykonanie określonej akcji, jeśli określony warunek jest spełniony. Jest to bardzo przydatna funkcja, która umożliwia tworzenie złożonych wzorów.
 • SUM (suma) – to funkcja, która pozwala na szybkie dodawanie wartości w wybranej komórce lub zakresie komórek. Jest to bardzo prosta funkcja, ale jednocześnie bardzo przydatna.
 • COUNT (licz.wartości) – to funkcja, która pozwala na szybkie zliczanie wartości w wybranym zakresie komórek. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na szybkie uzyskanie informacji o ilości elementów w wybranej grupie.
 • CONCATENATE (łącz.teksty) – to funkcja, która pozwala na połączenie dwóch lub więcej wartości w jedną komórkę. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie gdy chcemy połączyć dane z różnych źródeł w jedną wartość.
 • AVERAGE (średnia) – to funkcja, która pozwala na szybkie obliczenie średniej wartości w wybranym zakresie komórek. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie gdy mamy do czynienia z dużą ilością danych.
 • MAX (max) – to funkcja, która pozwala na znalezienie największej wartości w wybranym zakresie komórek. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie gdy chcemy znaleźć maksymalną wartość w dużym zestawie danych.
 • MIN (min) – to funkcja, która pozwala na znalezienie najmniejszej wartości w wybranym zakresie komórek. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie gdy chcemy znaleźć minimalną wartość w dużym zestawie danych.
 • ROUND  (zaokr.) – to funkcja, która pozwala na zaokrąglanie wartości do określonej liczby miejsc po przecinku. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie gdy chcemy uzyskać dokładne wyniki z obliczeń.
 • INDEX (indeks) – to funkcja Excel, która pozwala na uzyskanie wartości z określonej komórki w wybranym zakresie komórek.

Funkcje w języku angielskim i ich polskie odpowiedniki

Poniżej znajdują się wszystkie formuły z wyszczególnieniem na kategorie. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z formułami, które najczęściej używasz w pracy. w przypadku gdy poszukujesz konkretnej funkcji,

Formuły finansowe

 

Angielska nazwa funkcji w Excelu Polska nazwa funkcji w Excelu
ACCRINT NAL.ODS
ACCRINTM NAL.ODS.WYKUP
AMORDEGRC AMORT.NIELIN
AMORLINC AMORT.LIN
COUPDAYBS WYPŁ.DNI.OD.POCZ
COUPDAYS WYPŁ.DNI
COUPDAYSNC WYPŁ.DNI.NAST
COUPNCD WYPŁ.DATA.NAST
COUPNUM WYPŁ.LICZBA
COUPPCD WYPŁ.DATA.POPRZ
CUMIPMT SPŁAC.ODS
CUMPRINC SPŁAC.KAPIT
DB DB
DDB DDB
DISC STOPA.DYSK
DURATION ROCZ.PRZYCH
EFFECT EFEKTYWNA
FV FV
FVSCHEDULE WART.PRZYSZŁ.KAP
INTRATE STOPA.PROC
IPMT IPMT
IRR IRR
ISPMT ISPMT
MIRR MIRR
NPER NPER
NPV NPV
ODDFPRICE CENA.PIERW.OKR
ODDFYIELD RENT.PIERW.OKR
ODDLPRICE CENA.OST.OKR
ODDLYIELD RENT.OST.OKR
DURATION ROCZ.PRZYCH
PMT PMT
PPMT PPMT
PRICE CENA
PRICEDISC CENA.DYSK
PRICEMAT CENA.WYKUP
PV PV
RATE RATE
RECEIVED KWOTA.WYKUP
SLN SLN
SYD SYD
TBILLEQ RENT.EKW.BS
TBILLYIELD RENT.BS
VDB VDB
XIRR XIRR
XNPV XNPV
XNPV XNPV

Funkcje logiczne

Angielska nazwa funkcji w Excelu Polska nazwa funkcji w Excelu
AND ORAZ
FALSE FAŁSZ
IF JEŻELI
IFERROR JEŻELI.BŁĄD
IFNA JEŻELI.ND
NOT NIE
OR LUB
TRUE PRAWDA
LAMBDA LAMBDA

Funkcje tekstowe

Angielska nazwa funkcji w Excelu Polska nazwa funkcji w Excelu
ASC ASC
CHAR ZNAK
CLEAN OCZYŚĆ
CODE KOD
CONCAT ZŁĄCZ.TEKST
CONCATENATE ZŁĄCZ.TEKSTY
DOLLAR KWOTA
EXACT PORÓWNAJ
FIND ZNAJDŹ
FIXED ZAOKR.DO.TEKST
LEFT LEWY
LEN
LOWER LITERY.MAŁE
MID FRAGMENT.TEKSTU
PROPER Z.WIELKIEJ.LITERY
REPLACE ZASTĄP
REPT POWT
RIGHT PRAWY
SEARCH SZUKAJ
SUBSTITUTE ZASTĄP
TEXT TEKST
TRIM USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
UPPER LITERY.WIELKIE
VALUE WARTOŚĆ

Data i godzina

Funkcja Excela (angielski) Funkcja Excela (polski)
DATE DATA
DATEVALUE DATA.WARTOŚĆ
DAY DZIEŃ
DAYS DNI
DAYS360 DNI.360
EDATE NR.SER.DATY
EOMONTH DATA.KONCA.MIESIACA
HOUR GODZINA
MINUTE MINUTA
MONTH MIESIĄC
NETWORKDAYS DNI.ROBOCZE
NOW TERAZ
SECOND SEKUNDA
TIME CZAS
TIMEVALUE CZAS.WARTOŚĆ
TODAY DZIŚ
WEEKDAY DZIEŃ.TYGODNIA
WEEKNUM NUM.TYG
WORKDAY DZIEŃ.ROBOCZY
YEAR ROK
YEARFRAC CZĘŚĆ.ROKU

Funkcje matematyczne

Angielska nazwa funkcji w Excelu Polska nazwa funkcji w Excelu
ABS MODUŁ.LICZBY
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ACOT ACOT
ACOTH ACOTH
AGGREGATE AGREGUJ
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
BASE PODSTAWA
CEILING ZAOKR.W.GÓRĘ
CEILING.MATH ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE
CEILING.PRECISE ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ
COMBIN KOMBINACJE
COMBINA KOMBINACJE.A
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
CSC CSC
CSCH CSCH
DECIMAL DZIESIĘTNA
DEGREES STOPNIE
EVEN ZAOKR.DO.PARZ
EXP EXP
FACT SILNIA
FACTDOUBLE SILNIA.DWUKR
FLOOR ZAOKR.W.DÓŁ
FLOOR ZAOKR.W.DÓŁ
FLOOR.MATH ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
FLOOR.MATH ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
FLOOR.PRECISE ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ
FLOOR.PRECISE ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ
GCD NAJW.WSP.DZIEL
GCD NAJW.WSP.DZIEL
INT LICZBA.CAŁK
ISO.CEILING ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ
LCM NAJMN.WSP.WIEL
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
MDETERM WYZNACZNIK.MACIERZY
MINVERSE MACIERZ.ODW
MMULT MACIERZ.ILOCZYN
MOD MOD
MROUND ZAOKR.DO.WIELOKR
MULTINOMIAL WIELOMIAN
MUNIT MACIERZ.JEDNOSTKOWA
ODD ZAOKR.DO.NPARZ
PI PI
POWER POTĘGA
PRODUCT ILOCZYN
QUOTIENT CZ.CAŁK.DZIELENIA
RADIANS RADIANY
RAND LOS
RANDBETWEEN LOS.ZAKR
ROMAN RZYMSKIE
ROUND ZAOKR
ROUNDDOWN ZAOKR.DÓŁ
ROUNDUP ZAOKR.GÓRA
SECH SECH
SERIESSUM SUMA.SZER.POT
SIGN ZNAK.LICZBY
SIN SIN
SINH SINH
SQRT PIERWIASTEK
SQRTPI PIERW.PI
SUBTOTAL SUMY.CZĘŚCIOWE
SUM SUMA
SUMIF SUMA.JEŻELI
SUMPRODUCT SUMA.ILOCZYNÓW
SUMSQ SUMA.KWADRATÓW
SUMX2MY2 SUMA.X2.M.Y2
SUMX2PY2 SUMA.X2.P.Y2
SUMXMY2 SUMA.XMY.2
TAN TAN
TANH TANH
TRUNC ZAOKR.DO.CAŁK
TRUNC ZAOKR.DO.CAŁK

Funkcje statystyczne

Angielska nazwa funkcji w Excelu Polska nazwa funkcji w Excelu
AVERAGE ŚREDNIA
AVERAGEA ŚREDNIA.A
BETADIST ROZKŁAD.BETA
BETAINV ROZKŁAD.BETA.ODW
BINOMDIST ROZKŁAD.DWUM
CHIDIST ROZKŁAD.CHI
CHIINV ROZKŁAD.CHI.ODW
CHITEST TEST.CHI
CONFIDENCE UFNOŚĆ
CORREL WSP.KORELACJI
COUNT ILE.LICZB
COUNTA ILE.NIEPUSTYCH
COUNTBLANK LICZ.PUSTE
COUNTIF LICZ.JEŻELI
COVAR KOWARIANCJA
CRITBINOM PRÓG.ROZKŁAD.DWUM
DEVSQ ODCH.KWADRATOWE
EXPONDIST ROZKŁAD.EXP
FDIST ROZKŁAD.F
FINV ROZKŁAD.F.ODW
FISHER ROZKŁAD.FISHER
FISHERINV ROZKŁAD.FISHER.ODW
FORECAST REGLINX
FREQUENCY CZĘSTOŚĆ
FTEST TEST.F
GAMMADIST ROZKŁAD.GAMMA
GAMMAINV ROZKŁAD.GAMMA.ODW
GAMMALN ROZKŁAD.LIN.GAMMA
GEOMEAN ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA
GROWTH REGEXPW
HARMEAN ŚREDNIA.HARMONICZNA
HYPGEOMDIST ROZKŁAD.HIPERGEOM
INTERCEPT ODCIĘTA
KURT KURTOZA
LARGE MAX.K
LINEST REGLINP
LOGEST REGEXPP

Funkcje informacyjne

Angielska nazwa funkcji w Excelu Polska nazwa funkcji w Excelu
CELL KOMÓRKA
ERROR.TYPE NR.BŁĘDU
INFO INFO
ISBLANK CZY.PUSTA
ISERR CZY.BŁ
ISERROR CZY.BŁĄD
ISEVEN CZY.PARZYSTE
ISFORMULA CZY.FORMUŁA
ISLOGICAL CZY.LOGICZNA
ISNA CZY.BRAK
ISNONTEXT CZY.NIE.TEKST
ISNUMBER CZY.LICZBA
ISODD CZY.NIEPARZYSTE
ISREF CZY.ADR
ISTEXT CZY.TEKST
N N
NA BRAK
SHEET ARKUSZ
SHEETS ARKUSZE

Funkcje adresów

Angielska nazwa funkcji w Excelu Polska nazwa funkcji w Excelu
ADDRESS ADRES
AREAS OBSZARY
CHOOSE WYBIERZ
COLUMN NR.KOLUMNY
COLUMNS LICZBA.KOLUMN
FORMULATEXT FORMUŁA.TEKST
GETPIVOTDATA WEŹDANETABELI
HLOOKUP WYSZUKAJ.POZIOMO
HYPERLINK HIPERŁĄCZE
INDEX INDEKS
INDIRECT ADR.POŚR
LOOKUP WYSZUKAJ
MATCH PODAJ.POZYCJĘ
OFFSET PRZESUNIĘCIE
ROW WIERSZ
ROWS ILE.WIERSZY
RTD DANE.CZASU.RZECZ
TRANSPOSE TRANSPONUJ
VLOOKUP WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcje wyszukiwania i odwołani

Angielska nazwa funkcji w Excelu Polska nazwa funkcji w Excelu
ADRES ADDRESS
OBSZARY AREAS
WYBIERZ CHOOSE
NR.KOLUMNY COLUMN
LICZBA.KOLUMN COLUMNS
FORMUŁA.TEKST FORMULATEXT
WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP
HIPERŁĄCZE HYPERLINK
INDEKS INDEX
ADR.POŚR INDIRECT
WYSZUKAJ LOOKUP
PODAJ.POZYCJĘ MATCH
PRZESUNIĘCIE OFFSET
WIERSZ ROW
ILE.WIERSZY ROWS
DANE.CZASU.RZECZ RTD
TRANSPONUJ TRANSPOSE
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP

Jak zmienić język w Excel?

Jeżeli chcesz zmienić język w Excelu kieruj się poniższymi krokami.

Pamiętaj! By zmienić język musisz posiadać wykupioną daną wersję językową

 1. Uruchom program Excel.
 2. Kliknij przycisk „File” (lub „Plik”, jeśli używasz polskiej wersji programu).
 3. Kliknij „Options” (lub „Opcje”).
 4. Wybierz „Language” (lub „Język”).
 5. W sekcji „Choose Editing Languages” (lub „Wybierz języki edycji”) wybierz „Polish” (lub „polski”) z listy.
 6. Kliknij przycisk „Set as Default” (lub „Ustaw jako domyślny”) lub „Add” (lub „Dodaj”), aby dodać polski język do listy języków.
 7. Kliknij przycisk „OK”, aby zatwierdzić zmiany.