Pole obliczeniowe tabeli przestawnej

Każda tabela przestawna może być rozbudowana o kolejne wiersze i kolumny, których wartości zależne będą od wartości danych znajdujących się w tabeli źródłowej. Do dodawania kolejnych kolumn i wierszy wykorzystywane są narzędzia pól i elementów obliczeniowych.


SPIS TREŚCI


Czym jest pole obliczeniowe

Pole obliczeniowe jest podobnym polem, do tych, które użytkownik ustawia w czterech różnych obszarach tabeli przestawnej. Zasadnicza różnica polega na tym, że jest tworzone przez użytkownika już w tabeli przestawnej, a więc nie ma swojego odwzorowania w tabeli źródłowej. Wartości pola obliczeniowego mogą zależeć od wartości innych pól oraz od stałych wartości, wprowadzonych przez użytkownika.

Rysunek 1. Zwykłe pola tabeli przestawnej.


Jak wstawić pole obliczeniowe

Aby wstawić pole obliczeniowe:

  • Zaznacz tabele przestawną albo pojedynczą komórkę w tej tabeli i przejdź do zakładki Analiza tabeli przestawnej i naciśnij Pola, elementy i zestawy. Wybierz Pole obliczeniowe.

Rysunek 2. Pole obliczeniowe w menu Excela.

  • W oknie, które się pojawi, wprowadź nazwę pola obliczeniowego np. chcesz obliczyć prognozowaną sprzedaż w następnym roku, a więc wprowadź „Sprzedaż 2017”.
  • Następnie do pola Formuła wprowadź formułę , która determinować będzie wartość tego pola. W formule wykorzystywane mogą być inne pola tabeli przestawnej, połączone za pomocą działań arytmetycznych z liczbami stałymi lub z kolejnymi polami, np. chcesz obliczyć prognozowaną sprzedaż w następnym roku, która wynosić będzie 10 procent, a więc wprowadź =Sprzedaż ‘16 * 1,1 .Aby wykorzystać wybrane pole w formule, zaznacz je na liście znajdującej się w oknie Wstawianie pola obliczeniowego, a następnie kliknij przycisk Wstaw pole. Aby dodać kolejne pole obliczeniowe kliknij Dodaj lub Ok.

Rysunek 3. Okno tworzenia pola obliczeniowego w tabeli przestawnej.

Pole obliczeniowe wstawiane jest automatycznie w obszarze Wartości i nie może zostać wstawione do żadnego innego obszaru (takie jak np. Etykiety wierszy, Etykiety kolumn ani Filtr raportu).


Czym jest element obliczeniowy

Element obliczeniowy stanowi nowy element wybranego pola, obliczony na podstawie formuły. Formuła, podobnie jak w przypadku pola obliczeniowego, opiera się na stałych liczbach, operacjach arytmetycznych oraz innych elementach tego samego pola (nie mogą to być elementy innych pól).


Jak wstawić element obliczeniowy

Aby wstawić element obliczeniowy:

  • Zaznacz w tabeli przestawnej komórkę z etykietą wybranego pola (danych znajdujących się w kolumnach i wierszach nagłówkowych) i przejdź do zakładki Analiza tabeli przestawnej i naciśnij Pola, elementy i zestawy. Wybierz Element obliczeniowy.
  • W oknie, które się pojawi wprowadź nazwę elementu obliczeniowego jak np. chcesz obliczyć prognozowaną sprzedaż konkretnego przedstawiciela handlowego w następnym roku, a więc wprowadź Nazwisko przedstawiciela ’17.
  • Następnym krokiem jest wprowadzenie formuły , która wyliczać będzie wartość tego pola, jak np. chcesz obliczyć prognozowaną sprzedaż poszczególnych przedstawicieli handlowych w następnym roku, która wynosić będzie 10 procent, wprowadź =NazwiskoPrzedstawiciela * 1,1. Do formuły można dodawać różne elementy, składające się na to pole. Elementy pozostałych pól nie są dostępne.

Pamiętaj, że sumy końcowe uwzględniają nowoutworzone elementy obliczeniowe. Z tego względu suma końcowa może być nieprawidłowo wysoka, gdyż uwzględnia pewne wartości wielokrotnie.