REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Postanowienia ogólne i definicje
 1. Usługi, których warunki świadczenia określa niniejszy Regulamin, wykonywane są przez Macieja Wienke, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Excellent Maciej Wienke, NIP: 754-294-45-86, REGON: 361059031, z siedzibą we Wrocławiu (50-541) przy Al. Armii Krajowej 53 (w dalszej części niniejszego Regulaminu – Calculatic)
 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyte są pojęcia zdefiniowane poniżej należy przez nie rozumieć co następuje:
  1. konto – część serwisu za pomocą której użytkownik, wprowadza swoje dane osobowe w procesie rejestracji i zarządza nimi; konto umożliwia nadto dostęp do faktur oraz zarzadzanie usługami dostępnymi dla danego użytkownika, w szczególności poprzez przedłużenie okresu obowiązywania umowy lub zwiększenie zakresu dostępnych usług
  2. login — indywidulana nazwa użytkownika w serwisie
  3. hasło - unikalny ciąg znaków służący do uzyskania dostępu do serwisu
  4. konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  5. przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  6. użytkownik – przedsiębiorca albo konsument, który zawarł z Calculatic umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w niniejszym Regulaminie
  7. model SaaS – sposób udostępniania oprogramowania komputerowego jako usługi (ang. Software as a Service) bez udzielania przez świadczącego usługę licencji
  8. serwis – portal internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.calculatic.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą użytkownikom dostęp do materiałów szkoleniowych związanych z obsługą oprogramowania Microsoft Excel
  9. Strefa Wiedzy część serwisu, w której użytkownikom udostępniane są materiały szkoleniowe
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Calculatic świadczy usługi określone niniejszym regulaminem na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów.
 5. Calculatic świadczy usługi w zakresie:
  1. zapewnienia użytkownikom dostępu do treści o charakterze szkoleniowym związanych z obsługą programu Microsoft Excel (Strefa Wiedzy)
  2. dostępu do narzędzi ułatwiających korzystanie z serwisu
 6. Dane przekazywane przez użytkownika w ramach korzystania ze Strefy Rozwiązań, po zakończeniu sesji nie są przechowywane przez Calculatic w jakiejkolwiek formie. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych przed ich przesłaniem do serwisu.
 7. Korzystanie z serwisu opiera się na modelu SaaS i nie wiąże się z trwałym lub czasowym zwielokrotnieniem przez użytkownika programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz nie wymaga tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym.
 8. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Warunkiem prawidłowego świadczenia usług przez Calculatic jest dysponowanie przez użytkownika:
  1. komputerem osobistym wyposażonym w system operacyjny (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Unix, IOS) oraz przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 10, 11, Edge, Opera, Safari) z włączoną obsługą ciasteczek (Cookies);
  2. oprogramowania umożliwiającego odczytywanie i zapisywanie plików w formacie PDF (Portable Document Format);
  3. dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza 1 MBit dla odbioru danych i 0,5 MBit dla przesyłania danych.
 10. Calculatic oświadcza, iż:
  1. posiada wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne niezbędne do świadczenia usług;
  2. korzystanie przez użytkownika z serwisu nie stanowi naruszenia praw autorskich lub innych praw majątkowych i niemajątkowych osób trzecich.
 11. Calculatic nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez użytkowników w ramach korzystania z serwisu.
 12. Calculatic zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu i technicznych warunków jego funkcjonowania pod warunkiem zachowania istoty oferowanych usług oraz zapewnienia dotychczasowym użytkownikom możliwości korzystania z serwisu. W przypadku, zmiana technicznych warunków funkcjonowania serwisu wpływa na możliwość korzystania z serwisu użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji, a w przepadku gdyby postępowanie reklamacyjne nie doprowadziło do rozwiązania problemu, użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz praw Calculatic i osób trzecich.
 14. Warunkiem uzyskania przez użytkownika dostępu do serwisu jest zalogowanie się do serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła przekazanego użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Calculatic.
 15. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 16. Warunkiem dostępu do usług oferowanych w ramach dostępu do serwisu jest rejestracja przez użytkownika konta oraz dokonanie płatności w wysokości wskazanej w dostępnym w serwisie cenniku.
 17. Calculatic może oferować dostęp do części serwisu lub wybranych jego funkcjonalności.
 18. Dostęp do serwisu oferowany jest w wariantach „Trial”, „Smart” i „Perfect”:
  1. Pakiet “Smart” uprawnia użytkownika do korzystania z serwisu na jednym urządzeniu z wykorzystaniem jednego loginu przez okres 365 dni. Użytkownik może korzystać jedynie z kursów online dostępnych na platformie.
  2. Pakiet “Perfect” uprawnia użytkownika do korzystania z serwisu na jednym urządzeniu z wykorzystaniem jednego loginu przez okres 365 dni. Użytkownik może korzystać z kursów online dostępnych na platformie, a także wszystkich pozostałych narzędzi dostępnych w serwisie.
  3. W danym momencie dostęp do serwisu z wykorzystaniem danego loginu możliwy jest wyłącznie na jednym urządzeniu;
  4. Calculatic nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z uzyskania przez osoby niepowołane loginów i haseł przekazanych użytkownikowi.
 19. Płatności dokonywane są bezgotówkowo za pośrednictwem jednej z metod płatności natychmiastowych dostępnych w serwisie oraz z wykorzystaniem kart kredytowych. Możliwe jest wykonanie tradycyjnego przelewu po wcześniejszej konsultacji z obsługą klienta serwisu Calculatic, pod adresem mailowym podanym w zakładce “Kontakt”. Inne metody płatności nie są akceptowane.
 20. Dokonanie zapłaty przez użytkownika zostaje każdorazowo potwierdzone fakturą VAT wystawioną przez Calculatic w formie elektronicznej w formacie PDF, z wykorzystaniem danych podanych przez użytkownika w procesie rejestracji konta. Faktury są przesyłane użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej i dostępne do pobrania za pośrednictwem konta.
 21. Zawarcie umowy o korzystanie z serwisu następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących przesłanek: rejestracji konta, akceptacji niniejszego regulaminu i dokonania płatności.
 22. Calculatic może oferować próbny 5-dniowy nieodpłatny dostęp do serwisu lub jego części. W takim przypadku do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą rejestracji konta i akceptacji niniejszego regulaminu.
 23. Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu za jaki dokonano płatności. Rozwiązanie umowy nie pociąga za sobą automatycznego usunięcia konta użytkownika w serwisie, niemniej Calculatic zastrzega sobie prawo do usuwania kont nieaktywnych przez okres 30 dni.
 24. W okresie obowiązywania umowy Użytkownik może przedłużyć okres dostępu do serwisu zgodnie z postanowieniami pkt. 15 regulaminu, po dokonaniu dodatkowej płatności w wysokości wynikającej z cennika.
 25. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 24 regulaminu, konsument, który zawarł umowę o korzystanie z serwisu może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie, w szczególności z wykorzystaniem formularza dostępnego w serwisie, lub drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z zakładki dostępnej w serwisie.
 26. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, który podczas procedury zawierania umowy dokonał wyboru opcji natychmiastowego dostępu do serwisu.
 27. Tryb postępowania reklamacyjnego
 28. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące korzystania z serwisu;
 29. Reklamacje, zawierające login użytkownika, jego imię i nazwisko oraz adres kontaktowy (adres do korespondencji lub adres mailowy, należy składać drogą elektroniczną na adres: pomoc@calculatic.com lub pisemnie na adres siedziby Calculatic.
 30. W reklamacji wskazać należy problem związany z funkcjonowaniem serwisu (opis nieprawidłowości w działaniu serwisu, termin, w którym nieprawidłowość powstała, czas jej trwania oraz okoliczności, w jakich się ujawniła) oraz określić oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji;
 31. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia ich zgłoszenia pod warunkiem kompletności zgłoszenia. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną w formacie PDF, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.
 32. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: www.ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
 33. Postanowienia szczególne dotyczące korzystania z serwisu przez przedsiębiorców
 34. Calculatic nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty przez użytkownika danych przekazywanych do serwisu w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strefy Rozwiązań. Zaleca się każdorazowe wykonanie kopii danych przed ich przeslaniem.
 35. Odpowiedzialność za inne szkody wynikające z nieprawidłowego działania serwisu, błędów związanych z przetwarzaniem przekazywanych do serwisu danych względnie zastosowaniem przez użytkownika sposobów przetwarzania danych opisanych w Strefie Wiedzy ograniczona jest do dwukrotności wynagrodzenia, do którego zapłaty zobowiązany jest użytkownik w związku z korzystaniem z serwisu.
 36. Ograniczenia opisane powyżej nie dotyczą przypadków umyślnego wyrządzenia szkody przez Calculatic.
 37. Spory dotyczące wykonania umowy o świadczenie usług pomiędzy Calculatic a użytkownikami rozpatrywane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Calculatic w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 38. Polityka prywatności
 39. W związku z rejestracją i korzystaniem z serwisu przez użytkowników Calculatic dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 40. Administratorem danych osobowych jest Calculatic.
 41. Calculatic stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 42. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umowy oraz marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Calculatic.
 43. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników dla innych celów może następować jedynie za ich wyraźną zgodą i w zakresie wyraźnie wskazanym.
 44. Użytkownik ma prawo dostępu i zmiany przekazanych Calculatic danych osobowych, jak również do odwołania zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w pkt. 38 regulaminu.
 45. Korzystanie z serwisu związane jest z wykorzystaniem plików typu cookies (ciasteczek). Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania z serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 46. Calculatic zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz ma do nich dostęp. Calculatic wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 47. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wyLogin lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 48. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych serwisu.
 49. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione współpracującym z Calculatic reklamodawcom.
 50. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 51. Polityka prywatności
 52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).